Skøder og aftægtskontrakter

Skøder og aftægtskontrakterI 1854 overtog Jens ejendommen fra sin far. Det er i bogen beskrevet på side 173 - 176. Læg mærke til, at Hans Ølgaard Christensen har skrevet under til vitterlighed. På den måde ved vi, at Jens har bevaret kontakten med skolekammeraten.

 

Her er den oprindelige ordlyd af dette skøde/aftægtskontrakt:

 

Retsdagen den 2. august 1856

 

506 L

 

No 6 F. 7timus/1854 Første Klasse for Sum af over 400 til ikke over 500 Rbd. 7 rd. 32 s.

 

Skjøde

 

Underskrevne Mads Nielsen sælger, overdrager og skjøder herved til min Søn Jens Madsen det mig efter Skjøde tinglæst 24 September 1842, tilhørende Sted i Haunstrup, Sneiberg Sogn, med Bygninger, Til- og Underliggende, staaende for gammelt Hartkorn 4 Skp. 2 ¾ Alb. nyt Hartkorn under Matr No 1b 4 Skp. 1½ Alb. med Gammelskat 3 Rd. 59 s., og følger med Eiendommen sammes Anpart Konge- Kirke- Korn og Qvægtiende og min Besætning, Ind- og Udbo, forsaavidt jeg ikke forbeholder mig samme paa min Aftægt, og skal denne Eiendom herefter tilhøre bemeldte min Søn Jens Madsen med de samme Herligheder og Rettigheder, Pligter og Byrder, hvormed den har tilhørt mig.-

 

Som Vederlag for denne Eiendom har jeg for min og min Hustru Helene Andersdatter vor Livstid betinget en følgende Aftægt paa Eiendommen:

 

1. Saalænge vi finde forgodt blive vi som nu fremdeles boende sammen med vor Søn og holde Dug og Disk med ham, men naar vi maatte forandre Bestemmelse, er vor Søn eller Stedets Eier pligtig at svare os nedenførte Aftægt og efter ½ Aars Varsel til 1 Mai inden paafølgende 1 August til Bolig for os at opføre 3 Fag nyt Huus ved enden af hans eget Huus og af samme størrelse som dette, og hvilket Aftægtshuus i Et og Alt indrettes saaledes som vi ønske og forlange det, med Loft, Vinduer, Døre, Bageovn, Skillerum, Skorsten o.s.v. forsvarligt i alle Maader og saaledes bliver det fremtidigen af Aftægtsyderen at vedligeholde, alt uden nogen Udgift for os.-

 

2. Naar vi som foremeldt drage paa vor Aftægt skal der paa vor Bopæl aarlig leveres os: Tre Tønder Rug, Een Tønde Byg, ½ Skæppe Byggryn og ½ Skæppe Boghvedegryn med Halvdelen hver 1 Mai og Halvdelen hver Mortensdag, To Tønder Kartofler til hver Mortensdag, 1½ lispund godt Flæsk uden B…. til hver Juul, 1½ lispund Smør, med 2 pund den første Dag i hver Maaned, 2 Torsk?, 2 snese Hvillinger? og 1 Skade? leveres os i rette Fisketid om Foraaret, ½ Skæppe grovt Salt og ¼ Skæppe Humle hver Mikkelsdag, 5 snese Hønseæg med 25 Stykker den første Dag i hvert Kvartal, 6 Potter godt Kornbrændevin, med 2 Potter til hver af de store Højtider Juul, Paaske, Pintse, 6 Pund Kardustobak med 1 Pund hver anden Maaneds første Dag, 6 Pund Kaffebønner, 6 Pund Sukker, 6 Pund ………… med 2 Pund til hver af de store Højtider.-

 

Fremdeles leveres os Aarlig til hver 1 Mai 3 Pund godt Faareuld og i hvert Efteraar udtage vi af Aftægtsyderens Faareflok til slagt for os 2 Faar med Sommerulden paa den Maade, at Aftægtsyderen først udtager et Faar, vi derpaa et, han derpaa et, og vi derpaa det andet Faar.-

 

Endvidere skal Stedets Eier daglig levere os 2 Potter nymalket Mælk i Tiden fra Nytaarsdag til Mikkelsdag og i den øvrige Tid af Aaret 1½ Potter nymalket Mælk daglig.-

 

Alt hvad der skal leveres os skal være godt og forsvarligt i alle Maader.-

 

3. I nærheden af Aftægtshuset skal Aftægtsyderen indhegne en passende Haveplads for os, samt aarlig gjøde og grave den.-

 

4. Aftægtsyderen skal paa Forlangende besørge vor Korn formalet, vort Brød baget, vort Øl brygget og besørge vor Vask?-

 

5. Til Ildebrændsel leveres os Aarlig i rette Bjergningstid og sat i Stak paa et beqvemt Sted ved vor Aftægtsbolig 30 Læs Hedetørv af 7 Snese pr. Læs, 4 Læs Klyne af 30 Snese pr. Læs og 2 Traver Lyng.-

 

6. I Aftægtsyderens Kartoffelmark skal der aarlig lægges et Fjerdingkar Kartofler af Aftægtsyderen, hvoraf Frugten tilhører os.-

 

7. I Sygdoms Tilfælde skal Aftægtsyderen hente Præst og hente og bekoste Læge og Medicin til os og saavel da som i vor Alderdom skaffe os fornøden Pleie og Opvartning, alt som vi matte behøve og forlange.- Han skal ligeledes befordre os til og fra Kirken.-

 

8. Af Gaardens Brønd, Kar og Redskaber forbeholde vi os fornøden afbenyttelse.-

 

9. Naar vi udflytte til vor Aftægtsbolig udtage vi af Stedets Indbo hvad vi finde at have Behov, men naar vi begge er døde, tilfalder alt hvad vi maatte efterlade os Aftægtsyderen, der skal uden andet Vederlag bekoste vor anstændige Jordefærd.-

 

10. Vi forbeholde os Ret til at flytte et andet Sted hen og da skal Aftægtsyderen være forpligtet til at levere os Aftægten til en Afstand af 2 Miil, med undtagelse af Mælk, Ildebrændsel, H...v..i…, Haveplads, Kjørsel, Pleie og Opvartning i stedet hvorfor der aarlig skal betales os Tolv Rigsdaler med 6 Rd 1 Mai og 6 Rd 1 November.-

 

11. Der indtræder aldeles ingen Forandring i Aftægten naar En af os dør, men Aftægten skal uforandret præsteres til den Længstlevende.

 

Med Hensyn til det stemplede Papir bemærkes at Aftægtshusets Indretning ansættes til 20 Rd., begge Begravelserne til 20 Rd. og de øvrige Præstationer ansættes efter Capitaltaxt, gangbare Priser og bedste Skjønnende til en aarlig Værdi af 80 Rd. som for 5 Aar udgjør 400 Rd. i alt 440 Rd., hvorefter det stemplede Papir er taget og Eiendommens Værdi beregnet.-

 

Jeg Jens Madsen tilstaar at have som Kjøbesum for Stedet forpligtet mig at yde foran betingede Aftægt, der skal have første Prioritets Panteret i den mig foran tilskjødede Eiendom med Tiende.-

 

Til Bekræftelse med begge Parters Underskrift vidnesfast.-

 

Haunstrup, den 22 Mai 1854

 

Mads Nielsen Jens Madsen

 

Til Vitterlighed: Hans Øllgaard Christensen, Jens Jensen

 

I anledning af ovenstaaende Handel er betalt 8 s. R.M. til Sneiberg og Tjørring Fattigkasse til Sogneforstander Ole Madsen den 25 Mai 1854

 

At Skatterne af indbemeldte Eiendom ere betalte til 31 December 1853 dette attesteres herved.-

 

Ringkjøbing Amtstue, den 9 Juni 1854

 

Efter Ordre O. Arent? Fm

 

Læst i Hammerum Herredsret den 2 August 1856 og indført i Skjøde- og Panteprotocollen No 17 paa Folio 587. For øvrigt Attest paa behørigt stemplet Papir om at ingen skriftlig Kjøbecontract har været oprettet.-

 

Paa Jens Jensens forrige samlede Gaard i Haunstrup hvoraf det herved afhændede Steds Jorder er en Parcel, hæfter efter Obligation 536 Rd., hvilken Obligation er tinglæst 20 December 1834.

 

Feddersen.